Lokmat Agro >हवामान > Dam Storage : राज्यातील मोठी धरणे अद्यापही तळाशीच, कुठल्या धरणात किती पाणी? वाचा सविस्तर

Dam Storage : राज्यातील मोठी धरणे अद्यापही तळाशीच, कुठल्या धरणात किती पाणी? वाचा सविस्तर

Latest news today maharashtra dam storage pune, nashik, gangapur dam storage check here | Dam Storage : राज्यातील मोठी धरणे अद्यापही तळाशीच, कुठल्या धरणात किती पाणी? वाचा सविस्तर

Dam Storage : राज्यातील मोठी धरणे अद्यापही तळाशीच, कुठल्या धरणात किती पाणी? वाचा सविस्तर

Maharashtra Dam Stoarage : आजच्या घडीला राज्यातील धरणामध्ये किती पाणी शिल्लक आहे, हे पाहुयात..

Maharashtra Dam Stoarage : आजच्या घडीला राज्यातील धरणामध्ये किती पाणी शिल्लक आहे, हे पाहुयात..

शेअर :

Join us
Join usNext

Maharashtra Dam Storage : आजच्या पाणीसाठा (water Storage) आणि विसर्ग अहवालानुसार राज्यातील धरणांत किती पाणी शिल्लक आहे. तसेच कुठल्या धरणात किती पाणी आणि कोणत्या धरणातून विसर्ग सुरु आहे. तसेच आज कुठल्या धरण (Gangapur dam) परिसरात पाऊसाची नोंद झाली. याबाबत सविस्तर माहिती या लेखातून मिळणार आहे.

राज्यातील धरण पाणीसाठा, पर्ज्यन्यमान, विसर्ग,पाणी आवक इ. अद्ययावत माहिती
 दि. २२ जुन २०२४ सकाळी ६ वाजता पाणी साठा (दलघफूट व टक्केवारी) (ए) = एकुण. (ऊ) =उपयुक्त

अहमदनगर (उत्तर) 
भंडारदरा (ए) १३७५   १२.४६ टक्के
निळवंडे : (ए) ६३९   ७.६८ टक्के 
मुळा :     (ए) ६०२९    २३.१९ टक्के 
आढळा : (ए) ३८१     ३५.९४ टक्के  
भोजापुर : (ऊ) ००० ००.०० टक्के  

अहमदनगर (दक्षिण) 

पिंप.जो (उ) ०००० ००.०० टक्के 
येडगाव : (उ) ६४० ३२.९० टक्के
वडज : (उ) ०५०   ४.३५ टक्के  
माणिकडोह : (ऊ) २१० २.०८ टक्के 
डिंभे : (उ) ११०      ००.८६टक्के 
घोड : (ए) १३१८   २२.०४ टक्के 
मां.ओहोळ (ए) : २९.९७   ७.५१ टक्के
घा.पारगाव (ए) ००.०० ००.०० टक्के 
सीना : (ए) ३०७.००         १२.७९ टक्के 
खैरी : (ए) ६८.३३      १२.८२ टक्के
विसापुर: (ए) २०४.०१   २२.५४ टक्के

नाशिक/जळगाव जिल्हा 
गंगापुर : (ऊ) ९४७     १६.८२ टक्के, 
दारणा : (ऊ) २६०       ३.६४ टक्के 
कडवा : (ऊ) १०८     ६.४० टक्के 
पालखेड : (ऊ) ११५     १७.६१ टक्के 
मुकणे (ऊ): १८८      २.६० टक्के 
करंजवण :(ऊ) ९९     १.८४ टक्के 
गिरणा : (ऊ) २.२३० TMC/१२.०६ टक्के 
हतनुर : (ऊ) २.४९३ TMC/२७.६९ टक्के ‌
वाघुर : (ऊ) ४.८० TMC/५४.६४ टक्के 
मन्याड : (ऊ) ०.०००. टीएमसी/०.०० टक्के. 
अनेर (ऊ) ००० टीएमसी/००.०० टक्के 
प्रकाशा (ऊ) १.८४ TMC/८४.११ टक्के 
ऊकई (ऊ) ५९.७८ TMC/२५.१६ टक्के


-- बृहन्मुंबई महानगरपालिका धरणे -- 
मो.सागर : (ऊ) ०.७१२ TMC/१५.६४ टक्के 
तानसा (ऊ) १.०७६ TMC/२१.०० टक्के 
विहार (ऊ) ०.१८६ TMC /१९.०४ टक्के 
तुलसी (ऊप) ०.०७२ TMC/२५.१९ टक्के 
म.वैतारणा (ऊ) ०.६७० TMC/९.८० टक्के

---- (कोंकण विभाग)ठाणे/रायगड जिल्हा ----
भातसा (ऊप) ७.२०६ TMC/२१.६६ टक्के  
अ.वैतरणा (ऊ) २.२१०TMC/१८.८९ टक्के  
बारावे (ऊ) ३.०३५ TMC/२५.३६ टक्के  
मोराबे (ऊ) १.६०८ TMC/२४.५६ टक्के  
हेटवणे १.१०४TMC/२१.५६ टक्के  
तिलारी (ऊ) TMC/२२ .४८ टक्के  
अर्जुना (ऊ) --- टीएमसी/-- टक्के  
गडनदी (ऊ) १.९३८   TMC/७४.७९ टक्के  
देवघर (ऊ) ०.९८१   TMC/२८.३५ टक्के 

---- पुणे  विभाग ----
चासकमान (ऊ) ००.५३०TMC/७.०३ टक्के  
पानशेत (ऊ)  १.३८ TMC/१२.९८ टक्के 
खडकवासला (ऊ) १.००० TMC/५०.६३ टक्के 
भाटघर (ऊ) १.५३TMC/६.४५ टक्के 
वीर (ऊ)  १.८९ TMC /२०.१० टक्के 
मुळशी (ऊ) १.०५ TMC/५.२१ टक्के 
पवना (ऊ) १.६० TMC/१८.८५ टक्के 
उजनी धरण एकुण ३९.४१ TMC/३३.६१ टक्के 
(ऊप)  (-)२४.२४ TMC/(-)४५.२५ टक्के

 कोयना धरण 
एकुण १५.९१० TMC/१५.५६ टक्के  
उपयुक्त १०.७९० TMC /१०.७७ टक्के   
धोम (ऊ) २.६८ TMC/२२.९४ टक्के   
दुधगंगा (ऊ) २.०३ TMC/८.४७ टक्के   
राधानगरी  १.६८ TMC/२१.६७ टक्के  

मराठवाडा विभाग जायकवाडी धरण 
एकुण २९.८१६१ TMC/२९.०२ टक्के 
ऊपयुक्त ३.७४९९ TMC/४.८९ टक्के 
येलदरी : ७.७६३ TMC/२७.१४ टक्के 
माजलगाव ००.००० टीएमसी/००.०० टक्के 
पेनगंगा(ईसापुर) (ऊ) ९.६२० TMC/२८.२५ टक्के 
तेरणा ऊ)- ०.४२७ TMC/१३.२५ टक्के 
मांजरा(ऊ) ००.०० टीएमसी/००.०० टक्के 
दुधना : (ऊ) ००.०९८ TMC/१.१५  टक्के 
विष्णुपुरी (ऊ) : ०.३६७ TMC/१२.८७ टक्के

---- नागपूर विभाग ----
गोसीखु (ऊ) : ७.४२३ TMC/२८.४० टक्के  
तोत.डोह (ऊ) : १८.०३९ TMC/५०.२३ टक्के  
खडकपुर्णा (ऊ) ०.००० टीएमसी/००.०० टक्के  
काटेपुर्णा (ऊ) ०.३९७ TMC/१३.०३ टक्के  
उर्ध्व वर्धा:(ऊ) ८.७२७ TMC/४३.८१ टक्के 

🔹टीप🔹                                                             
(ए)=एकुण पाणी साठा                                                                               
(उ)= उपयुक्त पाणी साठा   
NR=माहिती अप्राप्त

पर्ज्यन्यवृष्टी प्रतिदिनी (आज रोजी व आजपर्यंत एकुण) मिमि
घाटघर : ०००/००० 
रतनवाडी : ०००/००० 
पांजरे : ०००/००० 
वाकी : ०००/००० 
भंडारदरा : ००९/१५९
निळवंडे : ००/०९७ 
मुळा : ००/१२१
आढळा : ००/०८१  
कोतुळ : ००/०४९
अकोले : ००/०९४ 
संगमनेर : --/१३३ 
ओझर : ००/६६
लोणी : ००/८५
श्रीरामपुर : ००/११६
शिर्डी : ००/५५
राहाता : ००/०९०
कोपरगाव : ०००/०४९       
राहुरी : ००/१७३
नेवासा :  ००/१९४
अ.नगर : ००/१५५
---------- 
नाशिक : ०००/०८०
त्रिंबकेश्वर : ०७/०८०
इगतपुरी : ०००/००० 
घोटी : ०००/००० 
भोजापुर (धरण) : ००/०१०५
----------------------   
गिरणा (धरण) : ०००/०९७
हतनुर (धरण ) : ०००/०६९  
वाघुर (धरण) : ००/१४१
 ----------------------- 
जायकवाडी (धरण) : ००३/१६२ 
उजनी (धरण) : ००/१५० 
कोयना (धरण) : ६८/५०७
महाबळेश्वर : ०६०/४२१
नवजा : ७४/६२३                      
-----------------------       

(विसर्ग) -- क्युसेक्स (दैनंदिन) 
भंडारदरा धरण (प्रवरानदी) : ००० 
कालवे : ००० 
निळवंडे धरण (प्रवरा नदी) : ००० 
देवठाण (आढळा नदी) : ००० 
कालवे : ००० 
भोजापुर (म्हाळुंगी) :००० 
कालवा : ००० 
ओझर (प्रवरा नदी) : ००० 
कोतुळ (मुळा नदी) : ००० 
मुळाडॅम (मुऴा) : ००० 
कालवे : ०००० 
गंगापुर : ००० 
कालव्याद्वारे : ००० 
दारणा : ००० 
नां.मधमेश्वर (गोदावरी) : ०००० 
कालवे- (जलद कालव्यासह) : ००० 
जायकवाडी (गोदावरी) विसर्ग : ०००००
कालवे- (जलद कालव्यासह) : ०००
जायकवाडी(गोदावरी) विसर्ग : ००००          
      
वीजनिर्मिती-               
नदीत सुरू असलेला विसर्ग-
कालवे-
एकुण बाहेर पडणारा विसर्ग : ००००
--
हतनुर (धरण) : ०००० ‌‌
सीना (धरण) : ०००० 
घोड (धरण) : ०००० 
उजनी (धरण) : ०००० 
राधानगरी : ००० 
राजापुर बंधारा (कृष्णा) : ५५००
कोयना (धरण) : ०००० 
गोसी खुर्द (धरण) : ०००० ‌ 
खडकवासला : ०००० 
पानशेत : ००००
=============
नवीन आवक (आज रोजी व आजपर्यंत एकूण)
दलघफूट अथवा टी.एम.सी.

भंडारदरा : ३५/३३०
निळवंडे : ०००/००१
मुळा : ०००/०२०
आढळा : ००/०१७
भोजापुर : ०००/००० 
जायकवाडी : ००.२७९०/१.४९७० (टीएमसी) (अंदाजे) 

संकलन : हरिश्चंद्र चकोर, कार्यकारी अभियंता (से.नि.) जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य

Web Title: Latest news today maharashtra dam storage pune, nashik, gangapur dam storage check here

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Agriculture and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.