2017-18 वर्षामध्ये मनरेगासाठी 48 हजार कोटींची तरतूद 40 हजार कोटींवरुन मनरेगाची तरतूद 8 हजार कोटींनी वाढवली.