शेतक-यांच्या कर्जासाठी १० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.