एकाचवेळी 8 उपग्रह प्रक्षेपित 26 सप्टेंबर 2016 : इस्त्रोने पीएसएलव्ही-सी 35 या प्रक्षेपकाव्दारे एकाचवेळी आठ उपग्रह अवकाशात प्रक्षेपित केले