भारतासाठी खेळायचं हे माझं एकमेव लक्ष्य होतं आणि तो दिवस येणारच याची मला खात्री होती.